Tính Năng

Tính năng cơ bản

Lập mới hóa đơn điện tử, điều chỉnh, thay thế, xóa bỏ hóa đơn dễ dàng

Lập & xuất các báo cáo với những trường thông tin có liên quan

Báo cáo đầy đủ về hóa đơn, khách hàng, doanh thu, xuất dữ liệu hóa đơn ra phần mềm kê khai thuế…

Tự động cập nhật phiên bản mới khi có thay đổi về nghiệp vụ.

Tính năng nâng cao

Phê duyệt hóa đơn, gửi hóa đơn đi xác thực theo lô nhiều hóa đơn cùng một lúc

Tích hợp truyền nhận dữ liệu từ các hệ thống CRM, ERP, phần mềm kế toán và các phần mềm có sẵn tại doanh nghiệp

Cổng ký tiện dụng: Một chữ ký số dùng cho nhiều điểm xuất hóa đơn

Phê duyệt hóa đơn, gửi xác thực cùng lúc nhiều hóa đơn

Phần mềm hóa đơn điện tử, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của cơ quan thuế

Logo

Mô hình triển khai hóa đơn điện tử

HOADON.BIZ

Mô hình triển khai